Odpovědnost za vady

Projeví-li se na zboží závada, doporučujeme z důvodu urychlení a zkrácení doby potřebné k vyřízení odpovědnosti za vady (zboží zakoupeného přes internet), zaslat vadné zboží přímo do autorizovaného servisu s kopií dokladu o nákupu, popisem závady a popř.záručním listem. V případě, že není možné uplatnit reklamaci přímo v autorizovaném servisu, uplatněte reklamaci na adrese prodávajícího AV Record (viz. kontakty).Vůči kupujícímu je za vady odpovědný výlučně prodávající. Zasláním vadného zboží kupujícím do záručního autorizovaného servisu, který mu sedělíme, se této odpovědnosti nezříkáme, ale snažíme se o co nejrychlejší vyřešení reklamace. Pokud nebudete vědět, kam konkrétní vadné zboží zaslat, sdělíme Vám jeho adresu. Zákonná lhůta pro vyřízení odpovědnosti za vady je 30 dnů, pokud se strany nedohodnou jinak. Dále viz. oddělení Reklamace

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena v internetovém obchodě (nevztahuje se na nákup v prodejně, kde si zboží kupující vybere), má kupující v souladu s platným Občanským zákoníkem a zákonem 367/2000 právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel odešle oznámení o odstoupení od kupní smlouvy nejpozději 14. den od převzetí zboží buď e-mailem a nebo poštou. Současně je spotřebitel povinen nejpozději 14. den od převzetí zásilky odeslat zboží zpět prodejci. Spotřebitel nese náklady spojené s vrácením zboží. Pokud věc nelze vrátit běžnou poštovní cestou, řídí se cena dodání zboží zpět běžným ceníkem přepravní služby, který je k dispozici webu přepravce: www.ppl.cz . . Na formuláři uvede, odstupuje od smlouvy s uvedením čísla faktury, data nákupu a čísla účtu, karty, apod. pro vrácení peněz. Spotřebiteli bude vrácena cena za zboží včetně nutných nákladů na jeho dodání spotřebiteli. Mezi nutné náklady se nepočítá doběrečné. Spotřebitel tedy obdrží pouze takovou částku, která odpovídá nejlevnější možnosti dodání zboží kupujícímu, které v daném případě bylo možné zvolit. Při odstoupení od kupní smlouvy vrací spotřebitel zboží výhradně na adresu: AV Record, Americká 2440, 27201 Kladno.

Toto ustanovení zákona však si nelze vykládat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží, neboť spotřebitel při odstoupení od kupní smlouvy odpovídá za snížení hodnoty vraceného zboží a je povinen uhradit částku, o níž se hodnota zboží snížila. Spotřebitel má také právo do 14-ti dnů odstoupit od spotřebitelského úvěru. V takovém případě kontaktuje úvěrovou společnost. Spotřebitel je povinen do 14-dnů od odstoupení od smlouvy koupené zboží vrátit. Pokud se hodnota zboží používáním snížila, prodejce uplatní na spotřebiteli právo na náhradu škody a započítá svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající kupujícímu v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Peníze vracíme kupujícímu v zákonné lhůtě max. 14 dnů od odstoupení smlouvy a vrácení zboží na jeho bankovní účet nebo stejně jak hradil kupující.

Na cenu zboží včetně nejlevnějšího dodání, která má být kupujícímu vrácena, započítává prodávající také své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží jako je nutná kontrola zboží a uvedení po původního stavu. Kupující vrací zboží na své náklady.

Právo na odstoupení od smlouvy ale spotřebitel nemá, pokud to je výslovně sjednáno mezi smluvními stranami u zboží na míru, po otevření hygienického obalu, a dále v případě smluv:

  • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14-ti dnů od převzetí plnění
  • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách kurzu Koruny nezávisle na vůli prodávajícího
  • zboží upraveného dle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
  • na audio a video nahrávky na zvukových a obrazových nosičích a počítačových programů, nebo když kupující porušil originální obal

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Odpovědnost za vady

Prodávající poskytuje kupujícímu na své zboží pouze tu záruku, která vyplývá ze zákona, nebo kterou poskytují výrobci zboží. Odpovědnost za vady je 24 měsíců, u krmiv a přípravků končí datem spotřeby. U akvarijních a jezírkových zářivek a žárovek se řídí odpovědnost za vady životností výrobku, která je u zboží uvedena. Delší odpovědnost za vady musí být vyznačena v záručním listě nebo obalu výrobku a začíná běžet převzetím zásilky. Dále se řídí zařazením druhu ýrobku podle legislativy. Obrázky okrasných dřevin mají pouze ilustrační charakter. Vyhrazujeme si právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit výrobky na webu. Technické údaje si pro kontrolu můžete vyhledat na stránkách výrobců a dodavatelů.Informace z našich stránek nelze chápat jako prohlášení o vhodnosti výrobku pro ten který účel, vyjma těch, které od nás zákazník dostal na základě vzneseného dotazu v písemné formě.

Uplatnění mimosoudních stížností

Spotřebitel má právo, pokud není spokojen s tím, že vyřízení reklamace trvalo příliš dlouho, tedy déle než 30 dnů, nebo je s výsledkem vyřízení nespokojen, může svou stížnost uplatnit na České obchodní inspekci nebo se může obrátit na dTest. Mimosoudní řešení sporů zprostředkovává dTest na www.vasestiznosti.cz .

Ochrana osobních údajů

Prodávající zpracovává se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto Vaše osobní údaje jsou zpracovávány výhradně k uzavření, vyřízení a expedici kupní smlouvy, případně vyřízení reklamace. Více ke stažení o GDPR